Suomalaiset yrittäjät ja yhteiskuntavastuu

with Ei kommentteja

Avauspuhe Helsingin Yrittäjät ry:n ”Suomalaiset yrittäjät ja yhteiskuntavastuu” -seminaarissaMinulle on annettu mieluisa tehtävä avata tämä Helsingin Yrittäjien järjestämä seminaari Yrittäjät ja yhteiskuntavastuu. Tämä on ensimmäinen Helsingin Yrittäjien aihetta koskeva tilaisuus. Ilolla on todettava, että Helsingin kaupunki on lähtenyt aktiivisesti mukaan tähän seminaariin. Seminaarin teemakin on osittain seurausta Helsingin ja Turun kaupunkien viime vuotisesta Itämerihaasteesta.

Yhteiskunnan muutos on käynnistänyt keskustelun yhteiskuntavastuusta. Mitä sitten on yritysten yhteiskuntavastuu? Eräs määritelmä kuuluu seuraavasti: ”Yhteiskuntavastuu on yritysten aktiivista vastuullisuutta, joka perustuu yrityksen omiin lähtökohtiin. Se on kestävän kehityksen mukaista hyvää yrityskansalaisuutta. Yhteiskuntavastuu on myös kilpailutekijä, joka vaikuttaa yrityksen kuvaan ja menestymiseen.”

Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Taloudellinen vastuu edellyttää, että yritys pitkällä tähtäimellä tuottaa tulosta ja on täten kannattava. Sosiaalinen vastuu edellyttää, että yritys noudattaa lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä toimii hyvien tapojen ja sidosryhmiensä edellyttämän moraalin mukaisesti. Ympäristövastuu korostaa ympäristötekijöiden ja kestävän kehityksen huomioonottamista yrityksen toiminnassa.

Pk-yritysten yhteiskuntavastuullisuuden edistämiseksi on laadittu strategia työ- ja elinkeinoministeriössä. Hankkeen nimi on ”Vastuullisuudesta kilpailuetua pk-yrityksille”. Raportti on julkaistu viime heinäkuussa. Raportin mukaan vastuullisen yrityksen tunnusmerkkejä ovat muun muassa seuraavat tekijät:

Johtaminen
Vastuullisuus on kiinteä osa yrityksen ydinliiketoimintaa ja johtamiskulttuuria

Henkilöstö
Työntekijöitä kohdellaan reilusti ja kunnioittavasti

Ympäristö
Ympäristöä suojellaan tuleville sukupolville

Sidosryhmät
Yhdessä sidosryhmien kanssa hallitaan toiminnan, tuotteiden ja palveluiden sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia haittoja. Yritys työllistää, investoi ja tekee hankintoja kestävästi. Näin yritys tukee samalla toiminta-alueensa ja kansalaisten hyvinvointia.

Markkinat
Yritys kohtelee asiakkaitaan ja alihankkijoitaan reilusti ja kunnioittavasti eikä käytä markkina-asemaansa väärin. Yritys kehittää sosiaalisia ja ekologisia ongelmia ehkäiseviä toimintamalleja.

Näitä pääkohtia on raportissa täsmennetty monin alaviittein. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on, että vastuullisuus tullaan sisällyttämään yritysten tukikriteereihin sekä koulutusohjelmiin. Olisi toivottavaa, että vastuullisen yritystoiminnan opetus laajenisi eri oppilaitoksiin ja että ne sisällyttäisivät yritysten yhteiskuntavastuun yhdeksi ulottuvuudeksi koulutustarjonnassaan ja toimisivat yritysten kanssa yhteistyössä aihetta koskevissa kehittämishankkeissaan.

Itse näen, että Helsingin Yrittäjät järjestönä sivuaa yhteiskuntavastuuta useilla hankkeillaan. Näistä haluan mainita: Palveleva Helsinki –hanke, YritysMentorointi-hanke ja Yrittäjyyskoulutuksen koordinointihanke. Näillä kaikilla hankkeilla on vahva yhtymäkohta myös yhteiskuntavastuuseen vaikkapa siten, että niiden avulla huolehditaan sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoiden toimivuudesta tai uuden yrittäjäsukupolven kannustamisesta.

Olemme myös antaneet oman panoksemme Itämeren suojeluun yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa toteutetulla Itämeri-kampanjalla. Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Anssi Kujala tulee kertomaan toimenpiteistämme seminaarin kuluessa tarkemmin, mutta todettakoon jo tässä vaiheessa muutamia Itämeri-kampanjamme nettisivuilla yrittäjien toisilleen lähettämistä haasteista:
    •    ”Osallistutaanhan yhdessä Itämerenkin suojeluun!! Haastetaan kaikki kauppiaat – ainakin rannikkokaupungeissa!”
    •    ”Hei Jari. Vaikka yrityksesi asiat ovat kunnossa, miten voisit osaltasi parantaa Itämeren tilaa?”
    •    ”Hei yrittäjäkollega! Tässä ajankohtaista asiaa. Videoneuvotteluja! Sähköistä laskutusta! Hybridikeikkabussi…? Talkoisiin mars!”

Uskon, että me helsinkiläiset yrittäjät kannamme yhteiskuntavastuuta kukin omien keinojemme ja tapojemme muodossa – ja tulevaisuudessa yhä enemmän. Tulemme varmasti olemaan aktiivisesti mukana myös työ- ja elinkeinoministeriön vastuullisuushankkeessa. Itse näen ja toivon, että Yrittäjien Yhteiskuntavastuuta koskeva seminaari muodossa tai toisessa olisi oleellinen osa suomalaisen Yrittäjäpäivän ohjelmaa vuosittain.