Hallitus parantaa omaishoitoa

with Ei kommentteja

Artikkeli Elävä Helsinki –lehdessä 2/2016

Eduskunta on hyväksynyt omaishoidon tuesta annetun lain muutoksen. Laki on tullut voimaan 1.7.2016. Lain mukaan omaishoitajien oikeutta vapaaseen laajennettaisiin niin, että kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla olisi oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukaudessa. Niillä omaishoitajilla, jotka ovat sidottuja hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, oikeus vapaaseen olisi jatkossakin vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukaudessa.

Kunnille on myös lisätty velvollisuus järjestää omaishoitajille tarvittaessa valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Uudessa laissa on myös säännökset omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaista sekä kunnan velvollisuudesta järjestää vapaan aikainen tarkoituksenmukainen sijaishoito. Samalla on muutettu asiakasmaksuista annettava laki niin, että sosiaalihuoltolain nojalla omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista peritään asiakasmaksu samoin perustein kuin omaishoitajan vapaan aikaisissa palveluissa.

Omaishoidon tukeminen on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa.

Omaishoidon tukeminen on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Omaishoidon tukeminen myös mahdollistaa merkittävän säästöpotentiaalin kuntien talouteen, kun kalliimpaa hoitoa korvataan omaishoidolla. Omaishoito on myös inhimillisesti miellyttävämpää kuin laitospainotteinen hoito.

Tehtyjen selvitysten mukaan omaishoidossa olevan henkilön hoito tulee keskimääräisesti muuta pitkäaikaishoitoa selvästi edullisemmaksi. Valtakunnallisesti kustannussäästö saattaa olla miljardin euron suuruusluokkaa vuodessa.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sivuilta löytyy maininta uudesta laista ja sen soveltamisesta. Toivon mukaan kaupungin talousarviossa on varauduttu omaishoitajien lisääntyviin vapaapäiviin. Lisäkustannuksia aiheuttaa myös hoidon järjestäminen omaishoitajien lisääntyvän vapaan ajaksi.

Lopuksi on ilo todeta, että Helsingin kaupunki on edelläkävijä omaishoidossa tukikeskuksineen ja muine palveluineen.

 

Kauko Koskinen

Kaupunginvaltuutettu

 

Lue myös Kaukon aloite kaupunginvaltuustossa vuonna 2014: Omaishoitajien määrän lisääminen