VALTUUSTOSSA TEHTYJÄ ALOITTEITA VUOSINA 2013-2019

VALTUUSTOSSA TEHTYJÄ ALOITTEITA AIEMPINA VUOSINA

 

ASUMINEN JA KAAVOITUS  

 • Pientaloalueille kaavoitettava myös tontteja, joille on mahdollista rakentaa yksitasoisia pientaloja koko rakennusoikeus hyödyntäen (5.5.2010)
 • Varattava vuoden 2011 talousarvioon riittävä määräraha Linnunlauluntie 4:ssä sijaitsevan rakennuksen (ns. Juneksen talo) välttämättömien ulkopuolisten korjaustöiden suorittamiseksi kaupungin toimesta (17.2.2010)
 • Kaupungin on joutuessaan korottamaan kunnallisia asumiseen liittyviä maksuja määriteltävä niiden vaikutus asumiskuluihin ja pyrittävä minimoimaan korotusten suuruus (11.11.2009)
 • Sipoon kunnasta Helsinkiin liitetyn alueen kaavoituksessa otettava huomioon myös pk-yritysten toimitilatarpeet (15.4.2009)
 • Pyrittävä nopeuttamaan rakentamiseen liittyvien poikkeamispäätösten käsittelyä ja rakennuslupien edellyttämien lausuntojen antamista. (28.1.2009)
 • Kiinnitettävä erityistä huomiota kunnallistekniikan valmistumiseen rinnan kaavoituksen kanssa (12.11.2008)
 • Tehtävä kokonaisvaltainen selvitys asuntorakentamiseen suunniteltujen maiden pilaantuneisuudesta ja niiden puhdistamisen kustannus- ym. vaikutuksista (18.6.2008)
 • Tonttien kauppakirjoissa varmistettava, että myös mahdolliset tonttikauppojen jälkeiset rakennusluvan saaneet hankkeet vastaavat kilpailun voittaneita ja lautakunnan valitsemia ratkaisuja
 • Kaupunginhallituksen selvitettävä mahdollisuudet liittää Aurinkomäen kaavassa olevan Solbackan tilan rakennukset kunnallistekniikkaan tarpeellisin osin.
 • Rakennusvirheiden vähentäminen ja säännöllisten sisäilmamittausten aloittaminen mm. päiväkodeissa ja kouluissa
 • Ullakkorakentamista koskevaa alueellista poikkeamispäätösmenettelyä tulee laajentaa uusiin kaupunginosiin
 • Valtion Helsingissä olevien maiden hankkiminen asuntotuotannon tarpeisiin
 • Melukysymysten huomioon ottaminen jo kaavoitus vaiheessa
 • Asemakaavoituksen nopeuttaminen ja kaavamuutosten käsitteleminen laajempina kokonaisuuksina
 • Omakotitalotonttien vuokrausperiaatteiden tekeminen tasapuoliseksi koko Helsingissä
 • Katualue- ja katumaakorvausten perinnästä luopuminen
 • Vuokraoikeuden siirtoon liittyvän lunastusoikeuden käytöstä luopuminen omakotikiinteistöjen osalta
 • Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii yhtenäistämään vanhojen (vanhentuneiden asemakaavojen kaavatulkintoja pientaloalueilla kiinteistömuodostus- ja rakennuslupakäytännön yhtenäistämiseksi
 • Varsinkin asuntoalueiden kaavoituksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota asukkaiden turvallisuutta lisääviin tekijöihin
 • Kaupunginhallituksen tulee selvittää mahdollisuuden muuttaa hitas-järjestelmää siten, että hitas-asunnon omistajana voi olla vain luonnollinen henkilö
 • Kaupunginhallituksen tulee selvittää mahdollisuuden muuttaa hitas-järjestelmää siten, että yhden omistajatahon omistuksessa olevien hitas-asuntojen enimmäislukumäärä määritellään
 • Kaupunginhallituksen tulee selvittää mahdollisuuden muuttaa hitas-järjestelmää siten, että hitas-asuntojen vuokrausperiaatteet määritellään
 • Hitas-asuntojen huoneistokohtaisista parannuksista tulee olla hyväksyttävä selvitys ennen kuin ne voidaan sisällyttää asunnon hintaan
 • Kaupungin tulee ryhtyä hitas-järjestelmän perusteelliseen uudistamiseen tai purkamiseen
 • Kaupunginhallituksen tulee käynnistää täydennysrakentamisselvitys lähinnä kerrostalokäyttöön kaavoitetuilla kaupungin vuokratonttialueilla
 • Vapaarahoitteisten ns. lyhyen korkotuen asuntojen vuokramääritystä korjattava
 • Uusia asemakaavoja laadittaessa ja vanhoja muutettaessa tulee asuntolatonttien tarve ottaa riittävästi huomioon
 • Kaupungin tulisi uusilla pientaloalueilla selvittää mahdollisuudet nostaa tonttien rakentamistehokkuus tasolle 0,35 (0,30-0,40)
 • Kaupunginhallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin siirtolapuutarha-alueiden kehittämiseksi vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

 

JOUKKOLIIKENNE

 • Metro- ja juna-asemien liityntäpysäköintipaikkoja pyrittävä lisäämään ja samalla selkiytettävä niiden hallintoa (12.11.2008)
 • Metro- ja juna-asemien puhtaanapidon vastuut selkiytettävä ja puhtaanapidon tasoa nostettava (12.11.2008)
 • Yleiskaavassa kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet joukkoliikenteen siirtämiseksi enenevässä määrin kiskoliikenteeseen perustuvaksi ja että yleiskaavassa varataan tarpeelliset reitit kaupungin sisälle ja kuntarajat ylittävälle kiskoliikenteelle
 • Kaupunginhallituksen tulee selvittää, miten eri tavoin voidaan ehkäistä tai vähentää liputta matkustamista ottaen myös huomioon Sörnäisten metroasemalla tehdyt kokeilutulokset
 • Liputta matkustamista tulee tehokkaasti vähentää
 • Kaupunginhallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin ajamattomien bussivuorojen vähentämiseksi.

 

KATUJEN RAKENTAMINEN

 • Suunnitelman tekeminen rakentamattomien katujen toteuttamisohjelmaksi
 • Sorakatujen päällystämiseen varattava vuosittain kasvava määräraha.

 

KIINTEISTÖVERO

 • Kaupunginhallituksen tehtävä valtioneuvostolle esitys, että kiinteistövero olisi mahdollista maksaa myös nykyistä usemmassa erässä.
 • Kiinteistöveron alentaminen.
 • Kiinteistöveron poistaminen liikuntatoimen rakennuksilta.

 

KOILLIS-HELSINKI

 • Ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin Pukinmäen Taidetalon toiminnan turvaamiseksi (13.5.2009)
 • Kaupungin ryhdyttävä neuvottelemaan Suomen ilmailumuseosäätiön kanssa museotoimintojen siirtämiseksi Malmin lentoaseman alueelle (15.4.2009)
 • Pukinmäen nuorisotalon saatava jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa sen nykyisen vetäjän NMKY:n johdolla
 • Pukinmäen tekojääradan laajentaminen, jotta se tarjoaisi riittävät puitteet alueen koululaisten ja muiden luisteluharrastukselle
 • Mikäli Malmin ala-asteen (Kirkonkyläntie 25) koulukäyttö päättyy, selvitetään mahdollisuus perustaa vapautuviin tiloihin mm. nuorisoasiainkeskuksen alueellinen toimintakeskus
 • Mikäli Pukinmäen ala-asteen koulukäyttö loppuu ja tilat jäävät julkiseen käyttöön, tulee niitä tarjota myös Pukinmäen taidetalolle ja paikallisille järjestöille
 • Huomion kiinnittäminen osoitteessa Eskolantie 4 sijaitsevan vanhusten palveluvuokratalon ja sen asukkaiden tilanteeseen (3/2006)
 • Kurranummen suunnittelun ja käyttöönoton kiirehtiminen (leikkipuisto ym. Tapanilassa)
 • Malmin aluekeskuksen pysäköintipaikkojen lisääminen
 • Jätteiden keräyspisteen aikaansaaminen Tattarisuolle
 • Pukinmäen liikuntapuiston liikuntahallin rakentamisen kiirehtiminen
 • Pukinmäen kartanon opasteiden parantaminen
 • Pukinmäen Taidetalon taloudellisen aseman parantaminen
 • Tontin 39052/1 (Kapteenskanmäki) kaavamuutoksessa ko. tontti tai ainakin pääosa siitä kaavoitetaan puistoksi tai säilytetään muutoin yleisenä virkistysalueena
 • Uuden lukion aihekokonaisuutta 'aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys' opetussuunnitelmiin sovellettaessa pyritään toimimaan yhteistyössä Malmin kauppaoppilaitoksen kanssa
 • Malmin lentoasemaa arvoineen tulee tuoda esille nykyistä selvästi voimakkaammin tutustumiskohteena matkailuesitteissä ja Helsingin markkinoinnissa samoin kuin mahdollisena tapahtumien järjestelypaikkana
 • Malmin sairaala ja terveyskeskus on säilytettävä nykyisellä paikallaan ja niiden toimintaa on laajennettava
 • Tapaninkyläntien ja Kotinummentien risteyksen liikenneturvallisuutta parannettava mahdollisimman nopeasti
 • Vantaanjoen ylittäville Savelan ja Tuomarinkylän kevyenliikenteen silloille tulee rakentaa tievalaistus.

 

LIIKENNE

 • Liikenteen sujuvoittamiseksi liityntäpysäköintipaikkoja lisättävä varsinkin kaupunkiratojen asemien yhteydessä (11.11.2009)
 • Kaupungin ryhdyttävä yhteistyössä muiden tahojen kanssa nykyistä tehokkaampiin toimenpiteisiin liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi. Keinoina ovat mm. liikenteen sujuvoittaminen, liikennesuunnittelu, liikenteen ja pysäköinnin valvonnan tehostaminen sekä katutöiden nopeuttaminen ja niiden liikenteellisesti parempi järjestely.
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen Malmilla asentamalla jalankulkuvalot Tullivuorentielle Tuulitien risteyksen lähelle ja Malmin asematien ja Pekanraitin risteyksen lähelle.
 • Tienviittojen tekstit tulee muuttaa kaksipuolisiksi tai mieluummin tienviitat sijoittaa molemmin puolin katua
 • Teollisuusalueiden liityntäristeyksiin tulee laittaa riittävän isot opasteet
 • On huolehdittava siitä, etteivät suojatie- ym. liikennemerkin ja tienviitat ole kasvillisuuden peitossa
 • On huolehdittava siitä, että risteyksissä ei ole liikenneturvallisuutta (näkymäesteitä) haittaavaa kasvillisuutta tai lumikasoja
 • Malmin aluekeskuksen pysäköintipaikkojen lisääminen
 • Tapaninkyläntien ja Kotinummentien risteyksen liikenneturvallisuutta parannettava mahdollisimman nopeasti.

 

LIIKUNTA

 • Vuoden 2011 talousarvioon varattava 200.000 euron määräraha helsinkiläisten tanssioppilaitosten tukemiseksi (17.2.2010)
 • Vuoden 2010 talousarvioon varattava määräraha kahden jalkapallohallin rakentamiseksi Tapulikaupunkiin niin, että rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2010 aikana (25.2.2009).
 • Kaupungin nopeutettava koulujen liikuntatilojen vuokrauksen laskutusta, jotta urheiluseurat ym. tahot voivat toimia suunnitelmallisemmin.
 • Jalkapallo -, palloilu –ja harjoitusjäähallin rakentaminen Malmille
 • Helsinkiin tulisi laatia internetpohjainen polkupyöräilyn reittiopas.

 

MAANMYYNTI JA -VUOKRAUS

 • Kaupungin siirryttävä tontteja vuokrattaessa pääsääntöisesti periaatteeseen, että vuokrat voidaan tarkistaa kaupungin tai vuokralaisen aloitteesta käypää hintaa vastaavaksi 20 tai 30 vuoden välein (2.6.2010)
 • Omakotitalotontteja vuokrattaessa kaupungin pyrittävä varmistamaan vuokrasopimusten vuokraajakohtainen kohtuullinen kestoaika (26.11.2008)
 • Teollisuus– ja toimistotonttien myynnin lisääminen
 • Kaupunginhallituksen pitäisi selvityttää, paljonko maanvuokratuottoja saataisiin, mikäli tonttien vuokrat noudattaisivat tällä hetkellä vallitsevaa tonttien käypää hintatasoa. Selvitys olisi hyvä kaupunginosittain erikseen kerrostalo-, pientalo- ja muiden tonttien osalta. Selvitys olisi hyvä perusta luotettavamman vuokra/ tontinhintaindeksin aikaansaamiseksi.

 

MELU

 • Melukysymysten huomioon ottaminen jo kaavoitusvaiheessa
 • Pehmoasvaltin käytön lisääminen.

 

OMAISHOITAJAT

 • Vuoden 2011 talousarvioon varattava määräraja, joka mahdollistaa tukea saavien omaishoitajien määrän lisäämisen vähintään 5 %:lla vuodesta 2010 (17.2.2010)
 • Vuoden 2010 talousarvioon varattava määräraha, joka mahdollistaa tukea saavien omaishoitajien määrän lisäämisen vähintään 5 %:lla vuodesta 2009 (25.2.2009).
 • Selvitettävä syyt siihen, miksi vain vajaa puolet omaishoitajista pitää heille kuuluvat vapaapäivät, ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin asiantilan parantamiseksi (12.11.2008)
 • Omaishoidon tuen piiriin otetaan vuonna 2005 noin 3000 omaishoitajaa
 • Omaishoitajien työtaakkaa pyritään helpottamaan lomitusjärjestelyin, erilaisin apuvälinein ja hoidettavien henkilöiden asuntojen rakenteellisin parannuksin
 • Vuoden 2007 talousarvioon tulee varata määräraha, joka mahdollistaa noin 1900 vanhuksen omaishoitajan ottamisen tuen piiriin.

 

OSTOSKESKUKSET

 • Pienten ostoskeskusten (mm. Jakomäki, Tapulikaupunki ja Siltamäki) kehittämiseen varataan 3 miljoonaan euron määräraha vuoden 2005 talousarvioon. Raha voitaisiin jakaa ko. ostoskeskusten kesken kaupunginhallituksen hyväksi näkemällä tavalla.

 

RINTAMAVETERAANIT

 • Rintamaveteraanien terveyskeskusmaksusta luopuminen
 • Rintamaveteraanien päivälipun voimassaoloajan laajentaminen
 • Ilmainen pysäköintioikeus rintamaveteraaneille
 • Kaupunginhallituksen tulisi myöntää hallinnassaan olevista varoista tai terveysviraston tulee siirtää joltakin ylijäämämomentilta määrärahat, jotta rintamaveteraanien kuntoutuspalvelut voidaan myös vuonna 2007 hoitaa asianmukaisesti.

 

TALOUS

 • Helsingin Energian tulee sisällyttää tilinpäätöksensä liitetietoihin selvitys päästöoikeuksien, toteutuneiden päästöjen ja päästökaupan kokonais- ja hintatilanteesta sekä niiden vaikutuksesta tulokseen ja taloudelliseen asemaan (23.6.2010)
 • Oman palvelutuotannon kustannusrakenteen selvittelyä jatkettava kilpailukyvyn varmistamiseksi ja tuotannon tehostamiseksi (29.4.2010)
 • Kilpailuttamiseen ja tarjouspyyntöjen laadintaan liittyvää koulutusta lisättävä kyseessä olevia tehtäviä hoitaville henkilöille ja tarpeen mukaan myös lautakunnan jäsenille (11.11.2009)
 • Kaupungin siirryttävä sähköiseen laskutukseen kustannusten säästämiseksi (työkulujen vähentäminen ja paperin säästäminen) mahdollisimman nopeasti ja laaja-alaisesti (11.11.2009).
 • Kaupungin osakkuusyhteisöjen toimitettava tilintarkastajiensa lausunnot riittävän ajoissa konsernitilinpäätöksen laatimista varten (17.6.2009).
 • Kaupunginhallituksen tulee työllisyyden edistämistoimenpiteissään kiinnittää huomiota erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentämiseen (17.6.2009).
 • Tilakeskuksen kehitettävä investointihankkeiden aikataulusuunnittelua realistisemmaksi ylibudjetoinnin vähentämiseksi
 • Kaupungin virastojen ja laitosten kirjanpidosta vastuussa olevien henkilöiden talousosaamista vahvistettava
 • Liikelaitosten rahoitussuunnitelman sisällyttäminen hanke –ja perustamissuunnitelmiin
 • Kaupungin taloudellisesta tilanteesta toimitettava raportti valtuutetuille neljännesvuosittain
 • Kaupungin tulisi noudattaa vuonna 1985 solmittua taloudellista sopimusta Tekniikan museon toiminnan turvaamiseksi ja suojeltujen rakennusten turmeltumisen estämiseksi
 • Vuoden 2007 talousarvioon tulee varata Tekniikan museolle 330.000 euron määräraha, josta palautuu noin 230.000 euroa Kiinteistövirastolle tontin vuokrana.

 

TERVEYDENHOITO

 

VANHUKSET

 • Ennalta ehkäisevien kotikäyntien aloittaminen vanhusten luona
 • Kaupunginhallituksen tulisi ryhtyä potentiaalisiin toimiin sen varmistamiseksi, että invalidiautopaikat pysyisivät niihin oikeutettujen käytössä ja että paikat on sijoitettu tarvetta palvelevasti.

 

YLEISTÄ

 • Rakennusten mm. päiväkoti- ja koulurakennusten hoitoon ja ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota säännöllisin tarkastuksin ja tarjoamalla kiinteistönhoitajille riittävästi koulutusta (28.11.2012)
 • Kaupunki on vuokrannut useille kymmenille yhdistyksille erilaisia kiinteistöjä kesänviettopaikoiksi ja muuhun käyttöön. Kaupungin tulisi vuokrasopimusten päättyessä selvittää kyseessä olevien kiinteistöjen erilaiset käyttövaihtoehdot ja ottaa uudelleenvuokrauksessa huomioon kaikkien helsinkiläisten tarpeet nykyistä paremmin (23.9.2009)
 • Hallintokuntien ja varsinkin tytäryhteisöjen systemaattista siirtymistä standardoitujen ympäristöjärjestelmien käyttöön edistettävä (23.9.2009)
 • Kaupungin vietävä aktiivisesti eteenpäin tietojärjestelmien yhdistämistä, sähköistä asiointia ja siirtymistä sähköiseen laskutukseen (26.8.2009)
 • Kaupungin oman palvelutuotannon kustannusrakenteen määrittelyä selvitettävä kilpailukyvyn varmistamiseksi ja tuotannon tehostamiseksi (15.4.2009)
 • Kaupungin kehitettävä hintapolitiikkaa tukemaan innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa sekä innostaa hallintokuntia etsimään innovatiivisia toimintamalleja hankinnoissaan (15.4.2009)
 • Virastojen tulospalkkiojärjestelmiä kehitettävä tukemaan todellisia tulosparannuksia ja innovaatioita (15.4.2009)
 • Kaupungin tiedotettava nykyistä tehokkaammin opiskelijoille ja yrityksille oppisopimuskoulutukseen osallistumismahdollisuuksista ja sen hyödyistä (29.4.2009)
 • Kaupungin siirryttävä henkilöstöruokailussa käyttämään palvelusetelejä niissä työpaikoissa, joissa se on taloudellisesti edullisinta ja henkilökunta sen hyväksyy (15.4.2009)
 • Kaupungin osallistuttava Peter von Baghin ohjaaman elokuvan "Helsinki, ikuisesti" filmikopion valmistuskustannuksiin (11.2.2009)
 • Kaupungin pyrittävä mittaamaan ja laskuttamaan sähkön- ja vedenkulutus tilakohtaisesti vuokratessaan esimerkiksi toimitilakiinteistöstä tiloja eri vuokralaisille (26.11.2008)
 • Uuden sijaintipaikan määritteleminen pääkaupunkiseudulle eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle
 • Lukineuvolatoiminnan jatkumisen turvaaminen ja lukineuvolapalvelujen saatavuuden parantaminen
 • Opettajien sijaispankin perustaminen tai sijaisten hankinnan keskittäminen yhteen paikkaan
 • Helsingin kaupungin pitkän ajan henkilöstötarpeen selvittäminen
 • Pienten ostoskeskusten kehittämisohjelman laatiminen
 • Ennen vuoden 2008 budjettineuvotteluja tehdään kokonaisselvitys musiikkiopistoista ja muista taiteen perusopetuslaitoksista
 • Kaupunginhallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin siirtolapuutarha-alueiden kehittämiseksi vastaamaan nykypäivän vaatimuksia
 • Kaupungin tulisi ryhtyä potentiaalisiin toimiin sen varmistamiseksi, että invalidiautopaikat pysyisivät niihin oikeutettujen käytössä ja että paikat on sijoitettu tarvetta palvelevasti
 • Helsingin kaupungin tulee nopeuttaa virastojen laskutuskäytäntöä
 • Elinkeinopoliittista näkemystä tulisi lisätä kaupungin päätöksenteossa hyvinvointipalveluiden turvaamiseksi
 • Ennen kuin investointikohteiden perustamissuunnitelma käsitellään valtuustossa, tulee suunnitelma olla niin valmis, että kustannusennuste voidaan laatia hyväksyttävällä tarkkuudella
 • Kaupunginhallituksen tulee kilpailuttaa puhelin- ja siihen liittyvät palvelut nykyisten sopimusten päättyessä
 • Palmialle tulee laatia selvä omistajalinjaus ja tavoiteasetanta mahdollisimman nopeasti
 • Lasten sijaishuolto tulee pyrkiä järjestämään niin, että vastaanottolaitosten ylikuormitus saadaan purettua.

 

YRITYSTOIMINTA

 • Varattava määräraha Helsingin kaupungin osuudeksi yritysten järjestäytyneestä yhdistystoiminnasta kertovan historiikin laatimiseen
 • Yritystoiminnan ja pienyritysten toimintaedellytysten tunnetuksi tekeminen on otettava huomioon kaupungin henkilöstön koulutuksessa
 • Helsingin kaupunki (Helsingin satama, elinkeinopalvelu ja kiinteistövirasto) pyrkii etsimään Vuosaaren telakka-alueelta pois joutuville yrityksille korvaavia maa-alueita ja toimitiloja
 • Konserniyhteisöjen tilintarkastajien tulisi noudattaa konsernin tarkastusohjeita ja toimittaa tilintarkastuskertomukset ohjeiden mukaisessa määräajassa
 • Elinkeinopoliittista näkemystä tulisi lisätä kaupungin päätöksenteossa hyvinvointipalveluiden turvaamiseksI
 • Kaupunginhallituksen tulee kilpailuttaa puhelin- ja siihen liittyvät palvelut nykyisten sopimusten päättyessä
 • Palmialle tulee laatia selvä omistajalinjaus ja tavoiteasetanta mahdollisimman nopeasti
 • Hankintatarjouksia pyydettäessä tulee pyrkiä ottamaan huomioon myös pienten yritysten osallistumismahdollisuus
 • Pienten ostoskeskusten kehittämisohjelman laatiminen
 • Kaupungin tulee selvittää tarpeen siirtyä hinta- ja laatutekijät sisältyvissä tarjouskilpailuissa menettelyyn, jossa hinnasta ja laadusta annetut pisteet saatetaan yhteismitallisiksi ennen tarjousvertailun suorittamista.
 • Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-aikaa tulee olla mahdollista jatkaa hakemuksesta ainakin vuoteen 2050 asti.